Вещно право и устройство на територията

 

 

 

       Екипът на STOYNEV & PARTNERS предлага квалифицирано правно обслужване на своите клиенти относно придобиването и отчуждаването на движими и недвижими вещи, както и защитата на правото на собственост, правото на ползване, правото на строеж, на надстрояване и пристрояване.

 „STOYNEV & PARTNERS предлага висококвалифицирани правни услуги в следните области на вещното право:

  • Придобиване и отчуждаване на движими и недвижими вещи

Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на неджижими имоти и проекти за нотариални актове за прехвърляне на собствеността на недвижими имоти.

  • Учредяване на ограничени вещни права (право на ползване, право на строеж, право на надстрояване и пристрояване, сервитутно право)

Съставяне на необходимите докумети за учредяване на ограничени вещни права, нотариални актове и вписванията им в Имотния регистър.

  • Учредяване на ипотека и други форми на обезпечение, свързани с вещи

Анализ и оценка на интереса на кредитора или длъжника с оглед обезпечението на вземане чрез ипотекиране на недвижим имот. Изготвяне на необходимите документи за учредяване на обезпечението и вписването му в Имотния регистър.

  • Процесуално представителство

Воденето на дела за защита интереса на собствениците, владелците и  държателите на движими и недвижими вещи, както и защитата на интересите на кредиторите или длъжниците при обезпечителни производства.

error: