Облигационно право

 

 

 

     В областта на облигационното право екипът на STOYNEV & PARTNERS споделя виждането, че изготвянето на договори и даването на правни консултации следва да отразява индивидуалните нужди на клиента. Именно поради това във всяка една от дейностите, свързани с договорните или извъндоговорните отношения, ние прилагаме изцяло индивидуален подход.

   „STOYNEV & PARTNERS предлага следните правни услуги в тази област:

 • Правни консултации, свързани с договорни и извъндоговорни отношения

  Предоставяне на устни и писмени консултации на клиенти и изготвянето на становища във връзка с правни въпроси в областта на договорните и извъндоговорните отношения.

 • Водене на преговори и изготвяне на договори

  Анализ на целите на клиента и изготвянето на стратегия за водене на преговори. Съставяне на договори с оглед нуждите и целите на клиента. Водене на комуникацията с представители на насрещната страна относно формулирането на съответните договорни клаузи и сключване на договора.

 • Обезпечения

  Изготвяне на необходимите документи, свързани с учредяването на залог, ипотека, поръчителство, солидарност.

 • Процесуално представителство

  Воденето на дела за защита на интереса на клиента с оглед неизпълнение на договорните отношения, както и в случаите на търсене на обезщетение за нанесени вреди.

error: