Право на Европейския съюз

 

 

 

 

 

 Екипът на STOYNEV & PARTNERS е един от малкото високопрофилирани екипи в Р.България в областта на материалноправните апекти на правото на ЕС. Всеки един от членовете на екипа се е специализирал през последните години било чрез чуждестранни докторски и магистърски програми, специализации или стажове към институциите на ЕС в области като: свободно движение на стоки и митнически съюз, свобода на установяване на юридически лица, свободно предоставяне на услуги, свободно движение на капитали, банково право на ЕС, обща селскостопанска политика, енерийна политика на ЕС и др. Значението на доброто познаване на тази специфична за страната ни материя нарасна неимоверно и с новите изменения в ГПК относно допускането до касационно обжалване с оглед противоречие с практиката на СЕС.

    В тази връзка STOYNEV & PARTNERS предоставя специализирани правни услуги, насочени към:

  • Правни консултации, свързани с трансграничното осъществяване на стопанска дейност както от физически, така и от юридически лица;
  • Изготвяне на становища и стратегии за съответствие на дадена търговска практика с правото на Съюза;
  • Оценка за съответствие на проекти в областта на различните политики на Съюза;
  • Осъществяване на правни консултации във връзка с трансгранични сливания и преобразувания на търговски дружества;
  • Процесуално представителство пред националните съдилища и Съда на ЕС относно казуси, свързани с правото на ЕС.

error: