Търговско право

 

 

 

      Екипът на адвокатска кантора „STOYNEV & PARTNERS” е специализиран в областта на правното обслужване на корпоративни клиенти от различни сфери на бизнеса в България и чужбина.

 „STOYNEV & PARTNERS” предлага висококвалифицирани правни услуги в следните области на търговското право:

  • Учредяване на търговски дружества, клонове и представителства на чуждестранни дружества, както и обединения на търговци- холдингови дружества, консорциуми, европейско дружество и европейско обединение по икономически интереси

Изготвяне на анализ на целите на клиента и предоставянето на консултация относно най-оптималния вариант за избор на правно-организационна форма на дейността, която желае да развива. Въз основа на направения избор се изготвя индивидуален пакет от документи относно регистърното производство.

  • Преобразуване на търговски дружества: отделяне, разделяне, сливане и вливане

Изготвяне на анализ, отчитащ целите на стратегията за преобразуване, и swat-анализ на дружеството/ата, участващо/и в операцията по преобразуване с оглед индивидуализирането на дейностите и изготвянето на необходимите документи за реализирането на операцията.

  • Прехвърляне на дялове и акции

Подготовка на договорите и съпътстващите документи, необходими за прехвърлянето на съответните права или ценни книги.

  •  Подготовка на договори, свързани с дейността на търговеца

Индивидуален подход при изготвянето на облигационни и търговски договори с оглед нуждите и целите на търговеца.

  • Несъстоятелност

Процесуално представителство, защита и съдействие в производствата по стабилизация и несъстоятелност и свързаните с тях други производства.

error: